Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλέςΟ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλές».

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 711/29-12-2015 απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. επιτρέπεται η κατά περίπτωση, έκδοση βεβαίωσης ενημερότητας με οφειλές. Στόχος είναι τόσο οι ασφαλισμένοι μηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή μελετών, για τα οποία απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα, όσο και να αυξηθεί η εισπραξιμότητα του ταμείου. 

Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί για συγκεκριμένο έργο, με την προσκόμιση του σχετικού εντύπου ανάθεσης (συμφωνητικό;) και σε περίπτωση που αφορά αμοιβή μελέτης, προβλέπεται κατάθεση ποσού στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σε ποσοστό 10% επί των συμβατικών τιμών του Τ.Ε.Ε. 

Σε περίπτωση είσπραξης από εκτελεσθείσα εργασία αποδίδεται στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσοστό 10% επί του ποσού που εισπράττεται.


Αναλυτικότερα (αντιγραφή από την απόφαση):

ΘΕΜΑ 2ο
ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.711 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ

Ο Αναπληρωτής του Προέδρου της ∆.Ε. και Προεδρεύων της Συνεδρίασης Θεόδωρος Βασιλείου εισηγείται το θέµα θέτοντας υπόψη της ∆.Ε. τα παρακάτω:
«Προκειµένου οι ασφαλισµένοι µηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή µελετών, για τα οποία απαιτείται ασφαλιστική ενηµερότητα, προτείνεται η κατά περίπτωση, έκδοση βεβαίωσης ενηµερότητας, µε οφειλές.
Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριµένο έργο , µε την προσκόµιση του σχετικού εντύπου ανάθεσης και σε περίπτωση που αφορά αµοιβή µελέτης , προβλέπεται κατάθεση ποσού στο ΤΣΜΕ∆Ε, σε ποσοστό 10% επί των συµβατικών τιµών του ΤΕΕ.
Σε περίπτωση είσπραξης από εκτελεσθείσα εργασία αποδίδεται στο ΤΣΜΕ∆Ε ποσοστό 10% επί του εισπραχθέντος ποσού. 
Τα καταβαλλόµενα ποσά, εξοφλούν ή συµψηφίζονται µε τις οφειλόµενες εισφορές.
Με τον τρόπο αυτό , δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλιµένους ασκώντας το επάγγελµά τους, να εξοφλούν, να µειώνουν ή να ρυθµίζουν τις οφειλές τους, και το ΤΣΜΕ∆Ε να αυξάνει την εισπραξιµότητά του».
Η ∆.Ε. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, αποφασίζει οµόφωνα:
Προκειµένου οι ασφαλισµένοι µηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή µελετών, για τα οποία απαιτείται ασφαλιστική ενηµερότητα, προτείνεται η κατά περίπτωση, έκδοση βεβαίωσης ενηµερότητας, µε οφειλές.
Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριµένο έργο, µε την προσκόµιση του σχετικού εντύπου ανάθεσης και σε περίπτωση που αφορά αµοιβή µελέτης, προβλέπεται κατάθεση ποσού στο ΤΣΜΕ∆Ε, σε ποσοστό 10% επί των συµβατικών τιµών του ΤΕΕ.
Σε περίπτωση είσπραξης από εκτελεσθείσα εργασία αποδίδεται στο ΤΣΜΕ∆Ε ποσοστό 10% επί του εισπραχθέντος ποσού.
Τα καταβαλλόµενα ποσά, εξοφλούν ή συµψηφίζονται µε τις οφειλόµενες εισφορές.
Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλιµένους ασκώντας το επάγγελµά τους, να εξοφλούν, να µειώνουν ή να ρυθµίζουν τις οφειλές τους, και το ΤΣΜΕ∆Ε να αυξάνει την εισπραξιµότητά του.
 Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.
Ολόκληρη η απόφαση στο  http://www.sate.gr/nea/TSMEDE_11012016.pdf
------------------

Ίσως θα ήταν μια καλή λύση για το μεγάλο πρόβλημα της δυσκολίας εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Περιμένουμε να δούμε, αρχικά, την ανάρτηση της απόφασης στο site του Ε.Τ.Α.Α και του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., που θα σηματοδοτεί και την αποδοχή  της και αφ' ετέρου πως θα εφαρμοστεί στην πράξη, δηλαδή εάν η διαδικασία θα είναι εύκολη, γρήγορη και και χωρίς μικρά γράμματα και κρυφές έννοιες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου